İletişim Hattı +90(322) 613 3019
BORSANIN GÖREVLERİ

BORSANIN GÖREVLERİ
1. Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
2. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek.
3. Alıcı ve satıcının teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.
4. Yurt içi ve yurt dışı Borsa ve Piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.
5. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
6. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.
7. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.
8. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
9. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
10. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
11. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
12. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
13. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.
 
Açıklama:
Borsaların görevleri, günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu görevlerden önemli görülenler şu şekilde sıralanabilir : Borsalar,
a) Üyelerin hak ve menfaatlerini kendi veya üyeleri adına dava açmak suretiyle mahkemeler nezdinde koruyabilecektir.
b) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirerek Birliğe intikal ettirecektir.
c) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izleyecek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirecektir.
Diğer taraftan borsalar, çalışma alanları içinde tespit ettikleri ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri Bakanlığın onayına sunduktan sonra ilan edebilecektir.

Ceyhan Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi