İletişim Hattı +90(322) 613 3019
KVKK Aydınlatma Metni

                                                                                                                  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

                                                                          6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÜYE İÇİN AYDINLATMA METNİ

 
Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

 CEYHAN TİCARET BORSASI olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz. KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Unvanı: CEYHAN TİCARET BORSASI

Adres: “Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi NO: 17 Ceyhan / ADANA” (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “CEYHAN TİCARET BORSASI veya Borsa ” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, İşyerince sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Borsa ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

“İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “a,c,ç,e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya işyeri iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. Tc Kimlik Numarası, Evrak No, Vergi Dairesi, Sicil No, Oda Sicil No, Adli Sicil No, Uyruk, Borsa Sicil No, Doğum Tarihi /Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Ticaret/Esnaf Sicil No, Nace Kodu, Ad, Soyad, Vergi Kimlik No,

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. : Web Sitesi, İkametgah Ve Diğer Adresler Belgesi, Köy Bilgisi, Şube Adresi, Fabrika Adresi, Telefon Numarası, Mail Adresi, Fax, İkametgah, Adres Kayıt Sistemi Kayıtları, İş Adresi,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.: Görüntü kayıt, Kameralar,

Özlük: Bu veri kategorisi Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları gibi veri türlerini ifade etmektedir. : Ticarete Başladığı Tarih, Terkin Tarihi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Tespit Raporu, Taahhütname, Ticaret Sicil Gazetesi Örneği, Performans Puantaj Listesi,

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.: Fotoğraf,

Mesleki Deneyim: Unvan, Görev,

Hukuki İşlem: Vekaletname, İmza Sirküleri, İmza Beyannamesi, Yetki Belgesi,

Eğitim Verisi: Öğrenim durumu, Diploma, Yabancı Dil Bilgisi, Eğitim Bilgileri,

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. : İmza.

Araç Plaka Bilgisi: Araç plakası.

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.: Tutar, Tescil Tutarı, Simsariye Tutarı, Stopaj Bağkur Mera Bilgisi, Tescil Ücreti, Banka Bilgisi, Kart Numarası, Ücret, Senet Bilgileri, Alacak Bakiyesi, Borç Bakiyesi, Aidat Ödemeleri, Poliçe Tutarları, Sermaye Tutarı, Vergi Hesap No, Kira Bedeli,

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Borsa ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Borsamız ve/veya Borsamıza bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Borsa işlerinin yürütüldüğü veya Borsaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari güvenliklerinin temini,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, 5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu, Borsa Muamelat Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının, tüketici hakem heyetlerinin ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,  
 • Borsamız ve Borsaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,  
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Borsa ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,  
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,  
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;

 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar
 • Özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar
 • Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler

KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK‘nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Borsamızın tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanunu süreler, işyeri uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili kişinin Haklarını

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi              NO: 17 Ceyhan / ADANA” Türkiye adresine yazılı olarak veya ceyhanborsa@hotmail.com e-posta adresine  ve elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak CEYHAN TİCARET BORSASI’na ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda kapsamlı düzenleme CEYHAN TİCARET BORSASI Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü CEYHAN TİCARET BORSASI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ nda yapılmıştır.

İlgili kişi;

“Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi NO: 17 Ceyhan / ADANA” adresinden temin edilebilecek kişisel veri başvuru ve yanıt formunun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun ceyhanborsa@hotmail.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından CEYHAN TİCARET BORSASI’na daha önce bildirilen ve CEYHAN TİCARET BORSASI’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla ceyhanborsa@hotmail.com başvuru yapılması ile veri sorumlusuna başvurabilir.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

 1. a) Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu, bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak CEYHAN TİCARET BORSASI’ na iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

İNTERNET SİTESİ VE ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

KAMERA AYDINLATMA METNİ

PERSONEL AYDINLATMA METNİ

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Ceyhan Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi